IDANTUTKIMUS 2/2003 55
a
r
v
o
s
t
e
l
u
t
a
r
v
o
s
t
e
l
u
t
a
r
v
o
s
t
e
l
u
t
a
r
v
o
s
t
e
l
u
t
a
r
v
o
s
t
e
l
u
t
Karjalan rockin ensimmainen ku-
koistus osui – kuten muuallakin
Neuvostoliitossa – perestroikan
aikaan, 1980-luvun lopulle. Va-
paampi kulttuuripolitiikka salli
myos amatooriyhtyeille, joiksi
suurin osa rockyhtyeista lasket-
tiin, mahdollisuuden esiintya.
Suuriin kaupunkeihin verrattuna
Petroskoi oli tietysti periferiaa.
Siita huolimatta salaa maahan
kuljetetut lansirocklevyt ja koti-
maiset ja kotitekoiset magnitiz-
dat-aanitteet loysivat tiensa nuo-
rison kasiin. Esimerkiksi The
Beatles -yhtyeella on ollut val-
lankumouksellinen vaikutus ve-
nalaiseen rockkulttuuriin, ja se
muutti Karjalassakin monen nuo-
ren elaman. Lukuisat rockmuusi-
kot ja rockmusiikin harrastajat
kertovat edelleen, etta heidan ela-
mansa jarkkyi silla hetkella, kun
he ensi kerran kuulivat yhtyeen
musiikkia. Petroskoilaisen Revol-
ver-yhtyeen kitaristi Nikita Vla-
sov on todennut, etta Beatles on
venalaisessa populaarikulttuuris-
sa pyha lehma.
Ensimmaiset yhtyeet aloitti-
vat toimintansa jo 1960-luvulla.
Sinkopa-yhtyeen johtaja Valeri
Nikitin kertoo kuunnelleensa El-
vis Presleyn musiikkia jo 1950-
luvun lopussa, kun han sai sita
kasiinsa rontgenkalvoille kopioi-
tuina. Virallisesti rockia ei ollut
tarjolla missaan. Sinkopa ja muut
Karjalan rockin pioneerit soitti-
vat lahinna tansseissa, erilaisissa
kilpailuissa ja neuvostojuhlissa.
Vain pieni osa yhtyeiden reper-
tuaarista oli rockmusiikkia, enim-
makseen soitettiin tanssimusiik-
kia. Ohjelmistossa oli ehdotto-
masti oltava myos isanmaallista
musiikkia, silla muuten lupaa
esiintymiseen ei olisi annettu.
Karjalan rockin alkuvaiheista aina
1980-luvun loppupuolelle saak-
ka ei ole jaanyt ainuttakaan aani-
tallennetta.
Karjalan ugri-rock
Suomessa karjalaisesta rockmu-
siikista tunnetaan lahinna suo-
meksi tai karjalaksi esiintyvat
yhtyeet. Rajan laheisyys onkin
houkutellut monet tekijat pyrki-
maan esiintymismatkoille lanteen.
Ugri-rockin kehtona voidaan pi-
taa Petroskoin 17. koulua, Pet-
roskoin valtion yliopiston suo-
men kielen ja kirjallisuuden lai-
tosta ja erityisesti laitoksen yh-
teyteen 1982 perustettua Toive-
yhtyetta. Toiveen ohjelmistossa
on ollut Karjalassa asuvien suo-
malais-ugrilaisten kansojen mu-
siikkia, lauluja, tansseja ja leikke-
ja. Sen jasenet ovat osallistuneet
opetukseen, jossa on tutustuttu
karjalaiseen kansankulttuurin his-
toriaan, kansansoittimiin ja -pu-
kuihin. Sen riveista ovatkin lah-
toisin ugri-rockin keskeiset teki-
Venajan Karjalan unohdettu rock
jat: Santtu Karhu, Arto Rinne,
Leo Sevets ja Jevgeni Bogdanov.
Santtu Karhu & Talvisovat
Vuonna 1989 perustettiin Santtu
Karhun aloitteesta yhtye Santtu
Karhu & Talvisovat. Yhtyeen
nimi tulee karjalankielisesta sanas-
ta talvisovat, joka tarkoittaa tal-
vivaatteita. Nimi valittiin tietoi-
sena siita, etta se assosioituu suo-
malaisilla talvisotaan. Ennen yh-
tyetta Karhu kavi Suomessa le-
vyttamassa singlen
Minun mus-
tas kois
/
Lykyn perah
. Talviso-
vat-yhtyeen pyrkimyksena oli
alusta alkaen paasta Suomeen
soittamaan. Suomessa vallitsi
tuolloin, aivan 1990-luvun alus-
sa, suuri kiinnostus rajantakaisen
Karjalan elamaa ja kulttuuria koh-
taan. Karhu oli saanut jo ensim-
maisen singlensa ja muutamien
sooloesiintymisten ansiosta
maassa kohtalaisesti julkisuutta.
Tiedotusvalineet kuvasivat Kar-
hua ensimmaiseksi karjalaiseksi
rockmuusikoksi.
Talvisovat oli Suomessa en-
simmaisen kerran vuonna 1990.
Silloin yhtye teki pitkan puolen-
Santtu Karhu. Kuva: Sami Parkkinen
pg_0002
56 IDANTUTKIMUS 2/2003
toista kuukauden pituisen kier-
tueen, jonka jarjestajana toimi
Kuhmon kulttuurikornitsa. Sama-
na vuonna yhtye aanitti Suomes-
sa ensimmaisen singlensa
Airotoi
veneh
/
Syvysharmahu
s. Seuraa-
vana vuonna yhtye nousi Suo-
messa jo festivaaliareenoille ja le-
vytti toisen singlensa
Omien ai-
goin legendat
/
Aunuksen Anja
Popedan kitaristin Costello Hau-
tamaen Harasoo-studiossa.
Kotikulmillaan Petroskoissa
yhtye esiintyi harvoin. Yleisoa
konsertit olisivat kiinnostaneet,
mutta 1990-luvun alkupuolella
Petroskoissa ei ollut rockmusii-
kin esittamiseen soveltuvia paik-
koja. Lisaksi tapahtumien jarjes-
taminen oli luvanvaraista, ja vaik-
ka Neuvostoliitto olikin jo hau-
dattu, tilaisuuksien jarjestaminen
oli byrokraattista ja hankalaa.
Vuonna 1995 yhtye laitettiin tal-
viunille. Uusi heraaminen tapah-
tui vuonna 1998, ja talla hetkella
Santtu Karhu & Talvisovat esiin-
tyy Suomessa usein. Suomalai-
nen Hot Igloo julkaisi heidan en-
simmaisen cd-levynsa
Hyvastit
Karjala
maaliskuussa 2003. Yh-
tye on edelleen, kuten perustet-
taessa v. 1989, maailman ainoa
rock-yhtye, joka esittaa laulunsa
karjalan kielen livvin (eli aunuk-
sen) murteella.
http://talvisovat.onego.ru
Myllarit
Petroskoilainen Myllarit
-
yhtye
on aloittanut toimintansa vuon-
na 1992. Alkuaikojen Myllarit
esitti perinteista karjalaista, suo-
malaista, inkerilaista ja karjalan-
venalaista kansanmusiikkia. Yh-
tye paatti heti alkutaipaleellaan
ottaa suorasukaisen kaupallisen
linjan toimintaansa ja pyrki ak-
tiivisesti lanteen. Suomessa he
ovat soittaneet jo perustamisvuo-
destaan alkaen erilaisissa kansan-
musiikin tapahtumissa, mm.
Raakkylan Kihauksessa vuodes-
ta 1996 lahtien. Myllarit ovat
soittaneet myos useilla muilla
kansanmusiikkifestivaaleilla seka
tehneet lukuisia klubi- ja ravinto-
lakeikkoja. Suomen lisaksi yhtye
on esiintynyt ainakin Ruotsissa,
Skotlannissa ja Yhdysvalloissa,
jossa yhtyeella on jo useana ke-
sana ollut 2-3 kuukauden kiertue.
Myllarit esiintyy myos Pet-
roskoissa usein ja on hyvin suo-
sittu kotikaupungissaan. Yhtye
markkinoi itseaan aggressiivises-
ti ja jarjestaa mielellaan suuria
konserttitilaisuuksia. Petroskoin
lisaksi yhtye on esiintynyt muis-
sakin Karjalan kaupungeissa seka
Pietarissa ja Moskovassa. Vuon-
na 1996 Myllarit sopivat levy-
tyssopimuksen raakkylalaisen
Sari Kaasisen levy-yhtion Mipu
Musicin kanssa. Ensimmainen cd
Eta Pravda
julkaistiin kevaalla
1997. Vuonna 1999 Yhdysvallois-
sa julkaistiin omakustanne-cd
In
the light of the white night
. Siina
yhtye esittaa suomalaista perin-
teista instrumentaalista peliman-
nimusiikkia. Myllarit solmi myos
levytyssopimuksen joensuulai-
sen Pilfink Records -yhtion kans-
sa ja vuonna 2001 ilmestyi levy
A Voi Voi! Karelian fever
. Kevaalla
2002 yhtye julkaisi omakustan-
teena livelevyn
10
th
spring
kym-
menvuotisen uransa kunniaksi.
Myllarien repertuaarissa on lau-
luja venajan, suomen (inkerin
murre) ja karjalan kielilla. Mylla-
rien musiikkia voisi kuvata lahin-
na termeilla world music tai etno-
rock.
http://www.myllarit.ru.
D’Airot
D’Airot -yhtyeen kantava voima
on petroskoilainen Jevgeni Bog-
danov. Han perusti yhtyeen ni-
mella Airot jo vuonna 1989.
Vuonna 1995 yhtye sai nimen
D’Airot. Nimen takana on vena-
jankielinen sanonta
dai v rot
(ota
suihin). Bogdanov kayttaa taitei-
lijanimea Enska Jakobson ja yh-
tyeen perusideana on esittaa
rockia vain suomen kielella. Mu-
siikillisesti yhtye mainitsee tyy-
likseen progressiivisen blues-
rockin. Jakobsonin mukaan yh-
tyeella on varsin vahan kysyntaa
Petroskoissa, koska suomalaisen
vaestonosan paluumuutto on vie-
nyt silta yleison. Suomessa yh-
tye on esiintynyt satunnaisesti.
Levytallenteita D’Airot on
julkaissut kolme kappaletta.
Vuonna 1999 ilmestyi debyytti
Kuolleen virsi
ja vuonna 2001
naki paivanvalon poikkeukselli-
sesti englanninkielinen cover-al-
bumi
Muddy Blue.
Viimeisimpa-
na yhtye on julkaissut levyn
L’acoustique
(2002)
.
Talla het-
kella D’Airot toimii duona Ens-
ka Jakobson / Grigori Zimin
.
Paa-
tyokseen Bogdanov / Jakobson
toimii Petroskoin yliopistossa
suomen kielen yliopettajana.
http://dairot.heninen.net; http://
www.onego.r u/win/pages/dairot/
index_f.html.
Karjalan ”russkii rock”:
Revolver
Karjalan rockin nakyvyys Suo-
messa ja muualla lannessa on ol-
lut edella mainittujen yhtyeiden
ansiota, koska ne ovat nimen-
omaan pyrkineet lanteen. Suurin
osa Karjalan rockmusiikista on
kuitenkin venalaisen tekemaa ja
myos ugri-rockin yhtyeista loy-
tyy paljon venalaisia muusikoi-
ta, joille suomi ja karjala kielina
ovat taysin vieraita. 1990-luvun
alkupuolelta alkaen Petroskoissa
on toiminut kymmenia yhtyeita,
joista vain harvat ovat levytta-
neet tai esiintyneet laajemmin
muualla Karjalassa tai Venajalla
puhumattakaan lansimaista.
Karjalan rockhistorian menes-
tynein yhtye Venajalla on ehdot-
tomasti 1989 perustettu Revol-
ver. Yhtye maarittelee musiikkin-
sa indie-retro -popiksi. Se on
esiintynyt saannollisesti Pietaris-
sa ja Moskovassa vuodesta 1994
alkaen ja ollut mukana useilla suu-
pg_0003
IDANTUTKIMUS 2/2003 57
rilla rockfestivaaleilla Venajalla.
Revolver on julkaissut useita ka-
settialbumeita seka kaksi cd-le-
vya:
Roboty E Boboty
(2001) ja
Z
izn udalas
(2003). Talla hetkel-
la yhtyeella on levytyssopimus
moskovalaisen levy-yhtion kans-
sa.
http://revolver.onego.ru.
Ongelmia ja yhteistyota
– Rockbridge
Petroskoilaisen rockelaman suu-
rin ongelma on klubin puuttumi-
nen. Kaupungissa on toiminut
useita ravintoloita, joissa rockia
on soitettu, mutta ne ovat jaaneet
lyhytaikaisiksi. Useimmat ravin-
tolat ovat kiinnostuneita tarjoa-
maan asiakkailleen vain levylta
soitettua listamusiikkia. Rock-
konsertteja jarjestetaan harvoin.
Tilannetta on parantanut Ser-
gei Zobnevin johtaman Myllarit-
keskuksen aktiivisuus. Keskus
on jarjestanyt muutaman suuren
rocktapahtuman, jossa nimekkai-
den venalaisyhtyeiden lisaksi
myos paikalliset bandit ovat
paasseet esille. Nyt keskus on
kaynyt tiiviiseen yhteistyohon
suomalaisten kanssa. Joensuun
popmuusikot ry:n aloitteesta on
kaynnistynyt Rockbridge-nimi-
nen Interreg-hanke, jonka avulla
vuosina 2003-2005 jarjestetaan
konsertteja seka Petroskoissa
etta Joensuussa. Hankkeen tur-
vin tuntemattomat petroskoilai-
set yhtyeet saavat esiintymisti-
laisuuden myos Suomen puolel-
la. Vastaavasti joensuulaisyhty-
eita nahdaan Petroskoissa.
http://www.ilosaarirock.fi/pop-
muusikot.
Neuvostoaikana rokkarin tiel-
la olivat puolueen kontrolli ja soit-
tolaitteiden heikko saatavuus.
Nyt kaikki on sallittua ja soitti-
mia on saatavilla, mutta esteena
on markkinatalous. Rockkulttuu-
riin ei yhteiskunnan taholta vie-
lakaan panosteta samalla tavoin
kuin klassiseen musiikkiin tai kan-
sanmusiikkiin.
http://music.onego.ru/win/
index.html
http://karelian-rock.narod.ru/
main.htm
Kirjallisuutta:
Troitski, Artemi (1988),
Tervei-
sia Tsaikovskille.
Helsinki:
Vastavoima.
Cushman, Thomas (1995),
Notes
from Underground: Rock Mu-
sic Counter-culture in Russia.
Albany: State University of
New York Press.
Stites, Richard (1992),
Russian
Popular Culture: Entertain-
ment and Society since 1900.
Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
Ryback, Timothy W. (1990),
Rock around the Bloc: A His-
tory of Rock Music in Eastern
Europe and the Soviet Union.
Oxford: Oxford University
Press.
Internet-linkkeja:
http://www.tusovka.fi/
http://www.slavweb.com/eng/
Russia/music-e.html
http://www.komart.karelia.ru/
index_eng.shtml (Karjalan kult-
tuuripalvelin)
Timo Munne
KYLLIKKI
on sukuni vainottu
haudantakainen piiskalla ruokittu
on hurmehen ajettu
rautataikojen lumoihin noiduttu
sankarteilla veljehini armas
miekkansa solvaajat masentaa
kostomiella surun korut hierran
nasia marjansa notkistaa
kinkereilla sulhaiseni vauras
tuppinsa kosijat kaannyttaa
kaihomiella metsapolut kierran
puolukka mattaalla punertaa
on sukuni herjattu
orjan siementa taydelta syotetty
on katohon tuomittu
rautakahleilla koskehen teljetty
AINO
kussa olet miekkoseni
turva silman, huoli rinnan
kadotus puhtoisen immen
pelko suuri sinivirvan
vuodet vierahtaneet ilman
ilon haivaa; tumman viitan
alla virunut sain kilvan
nahnyt vaivaa tayden mitan
konsa tulet pienoiseni
tuho hillan, hupi illan
pelastus vaipunut minne
katkyt kapaloidun piinan
JOUKAHAINEN
harvahaiven Joukahainen
kehno laulaja Pohjan
kompi kallion kolohon
kostomiesna ontelohon
hyva paimen Joukahainen
turva sisaren nuoren
tarttui taattonsa tahkohon
tulipaisna kivilohkoon
huimapainen Joukahainen
kelpo ampuja Pohjan
kiskoi katalan katohon
kuolovirsna mittelohon
Jevgeni Bogdanov